(POL. Bernardinum. 2006) : "Samotna pielgrzymka do grobu Sw. Jakuba Apostola". récit (pl)

Répondre à cet article

Messages

  • 28 juin 2012
    Bernard Delhomme

    „We wrze ?niu 2004 r. Wyruszy ?am samotnie na Camino, czyli ?redniowieczny szlak pielgrzymkowy do grobu ?. Jakuba Aposto ?a w Santiago de Compostela. Droga fascynowa ?a mnie od zawsze, odk ?d si ?gam pami ?ci ?. Rozbudza ?a moj ? wyobra ?ni ?, kusi ?a nieznanym, odkrywa ?a przede mn ? tajemnice kryj ?ce si ? za ka ?dym zakr ?tem i wzgórzem. Darem byli spotkani ludzie, przyroda, codziennie inne niebo nad g ?ow ?, a tak ?e samotno ??. Cz ?owiek potrzebuje od czasu do czasu „pustyni”, aby uwolni ? si ? od codziennych trosk, uporz ?dkowa ? swoje ?ycie, nawi ?za ? bli ?sz ? relacj ? z Panem Bogiem.”