(CZE. vlastním nákladem. 2006) : récit (cs)

Répondre à cet article

Messages

  • 14 février 2010
    Bernard Delhomme

    Klasický cestopis od m ?sta k m ?stu den po dni je prvotinou p ?tašedesátiletého cyklisty, který miluje kolo ve všech jeho podobách. Jízda z ?ech až na konec sv ?ta není zajímavá jen v ?kem autora, ale také posláním, které s sebou nese. V dávných dobách, ješt ? p ?ed objevení Ameriky totiž Evropané považovali mys Finesterre skute ?n ? za konec sv ?ta, ale o tom v úvodu vypráví sám autor : „V p ?íprav ? na cestu mne zaujala povídka Aloise Jiráska „Z ?ech až na konec sv ?ta, sepsaná podle vypráv ?ní Václava Šaška z Bí ?kova. Ten byl v roce 1465 jedním z ?len ? mírového poselstva krále Ji ?ího z Pod ?brad, vedeného Jaroslavem Lvem z Rožmitálu. Poselstvo už tehdy na své významné cest ? hlásalo mírové myšlenky a ideály o sjednocené Evrop ?. Po husitských válkách m ?lo Evropu p ?esv ?d ?it o tom, že ?echové jsou národem vzd ?laným, snášenlivým a toužícím po míru. Rozhodla však skute ?nost, že ?ást trasy ve Špan ?lsku vedla už tehdy Svatojakubskou cestou s cílem navštívit hrob sv. Jakuba v Santiagu de Compostella a na mys Finisterre. Vid ?l jsem mnoho d ?vod ? k tomu, abych se po 540 letech vydal po stopách družiny Lva z Rožmitálu.“

    František Šesták na své cest ? ur ?it ? dokazoval, že ?echové jsou národ vzd ?laný, zdatný a p ?emýšlivý a p ?esv ?d ?í o tom i ?tená ?e své knihy. Jeho rozhodnutí následovat stopy poselstva bylo umocn ?no skute ?ností, že jedna jeho ?ást startovala z kraje, z n ?hož sami cestovatelé pocházejí, z Blatenska. V roce cesty také po celé Evrop ? probíhaly oslavy 60. výro ?í konce druhé sv ?tové války a práv ? uplynul rok od p ?ijetí ?eska do Evropské unie. Také v t ?chto výro ?ích vidí František Šesták napln ?ní mírových a demokratických myšlenek krále Ji ?ího z Pod ?brad.

    Myšlenky jsou ale jedna v ?c a samotné cestování v ?c druhá, a tato kniha je, více než o ?emkoliv jiném, o cestování a o cykloturistice. Je strhující za ?íst se do ?ádk ? tohoto cestopisu, nechat se vést touto ojedin ?lou smysluplnou trasou a prožívat dennodenní zážitky spolu s Františkem Šestákem a jeho kolegou.