(POL. Vectra. ) : "czyli jak dotarlem do Grobu sw. Jakuba". récit (pl)

Répondre à cet article

Messages

  • 14 février 2010
    Bernard Delhomme

    Bardzo osobista, miejscami refleksyjna opowie ?? o wyprawie do grobu ?w. Jakuba, jednego z aposto ?ów Chrystusa. Starodawny szlak tej w ?drówki, okre ?lany mianem camino, cieszy si ? coraz wi ?ksz ? popularno ?ci ?, zw ?aszcza w ?ród pielgrzymów z Europy Zachodniej. Z jednej strony ksi ??ka stanowi niejako dziennik z podró ?y, z drugiej za ? pos ?u ?y ? mo ?e jako swoisty przewodnik. Prócz wielu trafnych spostrze ?e ? i praktycznych wskazówek, autor nie stroni od w ?asnych wynurze ?, które zdradzaj ? jego ?yciowy baga ?, cz ?stokro ? zdrowy dystans do rzeczywisto ?ci, ale te ? sk ?aniaj ? do przemy ?le ?. W poczuciu niepewno ?ci, w zderzeniu z w ?asnymi s ?abo ?ciami, autentyczno ?? jego prze ?y ? na Szlaku ?w. Jakuba uczy równie ? pokory.