(POL. Kraków, WAM. 2010) : récit (pl)

Portfolio

IMG/jpg/Kolaczkowski_Poradnik_pl_.jpg
Répondre à cet article

Messages

  • 13 mai 2012
    Bernard Delhomme

    „Id ? swobodnie, dok ?d chcesz, my bowiem nie chcemy nawraca ? nikogo wbrew jego woli". S ?owa przypisywane ?w. Jakubowi wracaj ? niczym motto tego poradnika. Autor, po pi ??dziesi ?ciu latach ?ycia w beztroskim ateizmie, ruszy ? w najstarsz ? pielgrzymkow ? drog ? Europy. Ruszy ?, bo tej okolicy nie zna ?, bo by ?o tanio i by ?a szansa na now ? przygod ?. Okolic ? pozna ?, pieni ?dzy du ?o nie wyda ?, przygod ? prze ?y ?. A gdy ju ? przyby ? na miejsce, do katedry w Santiago de Compostela, prze ?y ? najwa ?niejsze : w przestrzeni katedry wibrowa ?y s ?owa : "No, jeste ? wreszcie".
    Do ?wiadczeniem duchowym Autor podzieli ? si ? w trzykrotnie ju ? wznawianej ksi ??ce Nie id ? tam cz ?owieku ! Obecnie proponuje szereg rad praktycznych, informacji o noclegach, zakupach i sprawach przyziemnych. Wie, ?e opowie ?ci o Camino fascynuj ? i poci ?gaj ? do wyj ?cia na ten szlak. Podpowiada, ?e mo ?e to zrobi ? ka ?dy. Wyznaje : Wysi ?ek fizyczny, to najmniejsze. Prawdziwym wyzwaniem jest to, ?e Camino redukuje nas do podstawowych potrzeb - jedzenia, wypoczynku, braku bólu. Droga odziera z ról, jakie pe ?nimy w swoim ?wiecie. Niewa ?ne staj ? si ? osi ?gni ?cia i zas ?ugi. Wa ?ne jest, czy potrafimy zobaczy ? brata w zm ?czonym, brudnym i pe ?nym bólu cz ?owieku. To w ?a ?nie podnosi znowu do godno ?ci cz ?owieka.
    Andrzej Ko ?aczkowski-Bochenek (ur. 1940), po studiach na Uniwersytecie Warszawskim pracowa ? jako dziennikarz. Od 1982 r. mieszka w Niemczech, gdzie udzielono mu azylu politycznego i przeszkolono na informatyka. Pielgrzymka do Santiago de Compostela mia ?a by ? tylko turystyczn ? ?az ?g ?. Wysz ?o inaczej.