(POL. Torun, Torunskie Wydawnictwo Diecezjalne. 2004) : plutôt qu’un guide, un pèlerinage en 2001 et des questions pratiques. récit (pl)

Répondre à cet article

Messages

 • 14 février 2010
  Bernard Delhomme

  Z okazji Roku ?wi ?tego 2004 w Santiago de Compostela, który jest prze ?ywany zawsze wtedy, gdy uroczysto ?? ?w. Jakuba przypada w niedziel ?, Toru ?skie Wydawnictwo Diecezjalne przygotowa ?o ksi ??k ? na temat szlaku pielgrzymkowego wiod ?cego do tego sanktuarium.

  W ci ?gu wieków pielgrzymki do grobu ?w. Jakuba Aposto ?a w Santiago de Compostela obok pielgrzymowania do Ziemi ?wi ?tej i Rzymu nale ?a ?y do najwa ?niejszych. Dzisiaj prze ?ywaj ? swój renesans.

   ?w. Jakub Aposto ? by ? prostym rybakiem, który razem ze swoim bratem Janem i z Szymonem Piotrem ?owi ? ryby w wodach Jeziora Galilejskiego. Od chwili powo ?ania sta ? si ? nieod ??cznym towarzyszem Chrystusa. By ? obecny w wa ?nych chwilach ?ycia Jezusa, m. in. przy wskrzeszeniu córki Jaira (Mk 5,35-43), podczas przemienienia na górze Tabor (Mt 17, 1-13) oraz kiedy Pan Jezus modli ? si ? w Ogrójcu (Mt 26,36-46). Po Wniebowst ?pieniu Pana Jezusa i po Zes ?aniu Ducha ?wi ?tego ?w. Jakub po ?wi ?ci ? si ? pracy apostolskiej. Wed ?ug tradycji dotar ? a ? do terenów dzisiejszej Hiszpanii. Odwiedzaj ?c Sanktuarium Maryjne w Saragossie, dowiadujemy si ?, ?e w ?a ?nie tam ok. 40 roku na filarze mia ?a mu si ? objawi ? Matka Bo ?a. Powróci ? jednak do Jerozolimy, gdzie zgin ?? ?mierci ? m ?cze ?sk ?, jako pierwszy z aposto ?ów. W odró ?nieniu od drugiego aposto ?a o tym samym imieniu nazywa si ? go Jakubem Starszym.

  Nie wiadomo, dlaczego grób Aposto ?a znajduje si ? w ?a ?nie w Santiago. Tradycja mówi, ?e odkry ? go mnich Pelayo oko ?o 800 r., a miejsce wskaza ?y mu gwiazdy. W 847 r. biskup Teadomiro potwierdzi ? prawdziwo ?? odkrycia i od tego czasu zacz ?li to ?wi ?te miejsce nawiedza ? pielgrzymi, którzy niekiedy w ?drowali tysi ?ce kilometrów. Mówi si ? o milionach pielgrzymów, którzy przemierzali europejskie szlaki, cz ?sto ci ?gn ?ce si ? nawet z krajów skandynawskich. Stare mapy pokazuj ?, ?e szlaki w ?drówek pielgrzymów biegn ? nawet z Polski. Najbardziej wytrwali pielgrzymi po nawiedzeniu Santiago docierali do Cabo Finisterre (Przyl ?dek Finisterre), uznawany ówcze ?nie za "koniec Ziemi". Muszle zbierane na galicyjskim wybrze ?u, oddalonym od Santiago o ok. 100 km, mia ?y dla pielgrzymów stanowi ? dowód odbytej pielgrzymki.

  Opis staro ?ytnych szlaków prowadz ?cych do grobu ?w. Jakuba znajduje si ? w unikalnym XII-wiecznym dziele Liber Sancti Jacobi. Ruch pielgrzymkowy mia ? swój szczyt w XII w. Powstanie granic pa ?stwowych w XV w. oraz Reformacja spowodowa ?y zmniejszenie intensywno ?ci ruchu pielgrzymkowego. Do ponownej popularno ?ci szlaku przyczyni ?y si ? m.in. dwie wizyty Ojca ?wi ?tego Jana Paw ?a II w Santiago de Compostela (w latach1982 i 1989). W ?a ?nie tutaj Ojciec ?wi ?ty wypowiedzia ? swój s ?ynny "Akt europejski", w którym mówi ? m.in. o wielkim wp ?ywie tego miejsca na ca ?? Europ ? w ci ?gu wieków. Z tego miejsca p ?yn ?? papieski apel : "Z Santiago kieruj ? do ciebie, stara Europo, wo ?anie pe ?ne mi ?o ?ci : Odnajd ? siebie sam ?! B ?d ? sob ?! Odkryj swoje pocz ?tki ! Tchnij ?ycie w swoje korzenie. Tchnij ?ycie w autentyczne warto ?ci, które sprawia ?y, ?e twoje dzieci by ?y pe ?ne chwa ?y, a twoja obecno ?? na innych kontynentach dobroczynna. Odbuduj swoj ? jedno ?? duchow ? w klimacie pe ?nego szacunku dla innych religii i dla prawdziwych swobód. Oddaj cesarzowi co cesarskie, a Bogu to, co Boskie". Zach ?ca ? te ? Ojciec ?wi ?ty do powrotu Europy do swoich chrze ?cija ?skich korzeni : Europa musi na nowo otworzy ? swe bramy dla Chrystusa i nie mo ?e si ? ba ? otworzy ? dla Jego zbawczej mocy granic pa ?stw, systemów ekonomicznych i politycznych. W 1987 r. Rada Europy og ?osi ?a Camino "Pierwszym Szlakiem Europejskim" .

  Niniejsza publikacja jest owocem pielgrzymek do Santiago de Compostela (w latach 2001 i 2003). Zrodzi ?a si ? z potrzeby serca, by podzieli ? si ? z innymi tym, co nam dane by ?o prze ?y ? na tym staro ?ytnym szlaku. Refleksje zawarte w tej ksi ??ce maj ? tak ?e za zadanie pomóc wszystkim, którzy w Polsce szukaj ? jakichkolwiek materia ?ów umo ?liwiaj ?cych przygotowanie do odbycia tej pielgrzymki. Autorzy maj ? nadziej ?, ?e ich w ?asne do ?wiadczenie pielgrzymie zach ?ci innych do podj ?cia trudu peregrynacji drog ? ?w. Jakuba.

  Ksi ??ka zawiera trzy ?wiadectwa pielgrzymów, którzy na swój sposób opisuj ? w ?asne prze ?ycia zwi ?zane z przemierzaniem Camino. Ostatni ? cz ??? stanowi przewodnik praktyczny, umo ?liwiaj ?cy w ?a ?ciwe przygotowanie si ? do odbycia pielgrzymki, a tak ?e zestaw publikacji i stron internetowych po ?wi ?conych Camino de Santiago.

  Ks. Wojciech Miszewski