(POL. Kraków, Bialy Kruk. 2000) : photos. récit (pl)

Répondre à cet article

Messages

  • 8 février 2010
    Bernard Delhomme

    W roku 1982 Ojciec ?wi ?ty Jan Pawe ? II og ?osi ? w Santiago de Compostela Akt Europejski, który dla zachodnich krajów naszego kontynentu sta ? si ? ideow ? podstaw ? wszelkich d ??e ? do zjednoczenia Europy. Papie ? wskaza ? w nim na chrze ?cija ?skie korzenie wszystkich narodów tej cz ??ci ?wiata. Santiago sta ?o si ? symbolem jednocz ?cego si ? kontynentu, a Unia Europejska uzna ?a szlak do Santiago de Compostela za najwa ?niejszy oraz wezwa ?a wszystkie rz ?dy i odpowiednie instytucje do jego popularyzacji.